اسامی مدارس شهرستان چهارشنبه بیست و یکم تیر ۱۳۹۱ 13:53
مدارس راهنمایی

آموزشگاه قدس(غلامویس)

آموزشگاه نصر (قشقجه)

آموزشگاه شهید خانلو (بزین)

آموزشگاه شهدای (زاغج)

آموزشگاه مدرس (توزلو )

آموزشگاه مدنی(محمدخلج)

آموزشگاه معراج (حسام آباد)

آموزشگاه امام خمینی(زرین رود)

آموزشگاه شهید رجائی(پیرمرزبان)

آموزشگاه تربیت(محمد خلج)

آموزشگاه ولی عصر(بزین)

آموزشگاه ولایت (غلامویس)

آموزشگاه بینش (قشقجه)

آموزشگاه حجاب(توزلو)

آموزشگاه الزهراء(زرین رود)

آموزشگاه ایران (زرین رود)

آموزشگاه بنتالهدی (حسام آباد

آموزشگاه فجر(پیرمرزبان)

مدارس دبیرستان

آموزشگاه شهید بهشتی 1(زرین رود)

آموزشگاه شهید بهشتی 2(زرین رود)

آموزشگاه امیر کبیر(غلامویس)

آموزشگاه فارابی (قیاسکندی)

آموزشگاه علامه جعفری(توزلو)

آموزشگاه قدس(حسام آباد)

آموزشگاه شهید قاسملو (گل تپه)

آموزشگاه قدس(زاغج)

آموزشگاه آذادگان (کهلا)

آموزشگاه نبی اکرم(زرین رود)

آموزشگاه پیروزی ا(زرین رود)

آموزشگاه پیروزی2(زرین رود)

آموزشگاه پروین اعتصامی(کهلا)

آموزشگاهدانش(حسام آباد)

آموزشگاه عصمت(پیرمرزبان)

آموزشگاه صابرین

آموزشگاه فاطمیه

مدارس ابتدائی

آموزشگاه 22بهمن(حسام آباد)

آموزشگاه 22بهمن(توزلو)

آموزشگاه شهید بهشتی (شرور)

آموزشگاه شهید باهنر(یاستی بلاغ)

آموزشگاه اشرفی(دربند )

آموزشگاه خانی (بصرک)

آموزشگاه شریعتی (داشبلاغ)

آموزشگاه شریعتی(زرین رود)

آموزشگاه آیت الله طالقانی (محمد خلج )

آموزشگاه شهید رجائی(زرین رود)

آموزشگاه الزهراء (محمد خلج)

آموزشگاه رسالت(زرین رود )

آموزشگاه عفت (توزلو)

آموزشگاه امید (حسام آباد)

آموزشگاه شریعتی (پنبه زبان)

آموزشگاه جندالله(اورگنجه)

آموزشگاه ابوذر(زاغه لو)

آموزشگاه آیت اله طالقانی(قجور)

نوشته شده توسط حسین  | لینک ثابت |